PANASONIC KX-FL402

- Tốc độ in 10 trang/phút.
- Tốc độ gởi 6 giây/1 trang tài liệu tuỳ thuộc vào đường truyền của máy nhận.
- Gởi cùng 1 nội dung đến 20 nơi khác nhau.
- Hiển thị được số điện thoại gọi đến.
- Sử dụng drum KXFAD89, toner KXFAT88
- Một toner có thể in khoảng 600 đến 2000 trang tuỳ thuộc vào mật độ in.
- Một drum sử dụng khoảng 10.000 trang
- Một toner mực của máy có thể in 300 trang.
I. CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY / THÁNG / NĂM / GIỜ / PHÚT
- Nhấn phím “ Menu “ rồi nhấn phím # 01, màn hình xuất hiện chữ “ Set Date & Time “.
- Nhấn phím “Set“
- Nhập ngày, tháng và năm . (Ngày từ 01 đến 31, Tháng từ 01 đến 12 và Năm là 2 số cuối
của năm).
- Nhập giờ từ 00 -> 12, nhập phút từ 00 -> 60. Sau đó nhấn phím “*“ để chọn AM hoặc PM
.
Ví dụ : * Ngày 13 tháng 02 năm 2004 thì nhập 02 : 13 : 04 .
* 3 giờ 8 phút thì nhập “ 03 : 08 rồi nhấn phím “*” để chọn AM ( Nếu 03 giờ 8
phút chiều thì chọn PM .)
- Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.
II. NHẬP TÊN CÔNG TY
- Nhấn phím “ Menu “ rồi nhấn phím “ # 0 2“, màn hình xuất hiện chữ “ Your Logo “.
- Nhấn phím “Set “
- Nhập tên Công ty vào . Bằng cách nhấn các phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi
phím số.
- Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.
2/6 KX-FL402
III. NHẬP SỐ FAX CỦA CÔNG TY
- Nhấn phím “ Menu “ rồi nhấn “#03”, màn hình xuất hiện chữ “ Your Fax No “.
- Nhấn phím “Set “ .
- Nhập số Fax của Công ty . ( Nhập từ bàn phím)
- Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.
IV. CÁCH CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ NHẬN FAX
1) Chế độ điện thoại
Nhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Tel mode”.
Khi máy đổ chuông bạn nhấc tay nghe lên, nếu là điện thoại thì đàm thoại. Nếu là tín hiệu
Fax thì nhấn phím “ Fax/Start/Set “ để nhận . Sau đó gác tay nghe xuống .
2) Chế độ Fax
Nhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Fax only mode”.
Khi ở chế độ này thì máy chỉ nhận Fax mà không đàm thoại được.
3) Chế độ Tel/Fax mode
Nhấn phím “Menu” rồi nhấn phím #73, màn hình hiện “Manual answer” nhấn phím “+” hay
“_” để điều chọn chế “Tel/fax”
Nhấn phím “Set” để lưu phần cài đặt.
Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình
V. CHỌN KIỂU CHUÔNG (có 3 kiểu chuông)
Nhấn phím “Menu”, rồi nhấn phím #17
Nhấn phím “+” hay “_” để chọn kiểu chuông
Nhấn phím “Set” để lưu.
Nhấn phím “Menu” để thoát
VI. CHỌN CHẾ ĐỘ QUAY SỐ
Nhấn phím “Menu”, rồi nhấn phím #13
Nhấn phím “1” để chọn “Pulse” hay nhấn phím “2” để chọn “Tone”
Nhấn phím “Set” để lưu.
Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình.
VII. CÁCH CÀI ĐẶT SỐ HỒI CHUÔNG REO Ở CHẾ ĐỘ NHẬN FAX TỰ ĐỘNG
- Nhấn phím “ Menu “, rồi nhấn phím # 0 6, màn hình xuất hiện chữ “ Fax Ring Count”.
- Nhấn phím “ + “hoặc “ – “ để tăng giảm số hồi chuông mà bạn cần cài đặt ( 1-9 hồi ).
- Nhấn phím”Set “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.
VIII.CÁCH LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN CỦA CÔNG TY VÀO BỘ NHỚ
1) Lưu vào phím nhớ nhanh ( 10 phím phía bên trái tương ứng với 10 bộ nhớ )
- Nhấn phím “ Menu “ cho đến khi màn hình hiện “Phonebook set” .
- Nhấn phím nhớ nhanh
* Nhấn phím 1 – 3 , rồi nhấn phím “Set “ .
* Nhấn phím 4 – 5, rồi nhấn phím “Set”
* Nếu lưu vào 6–10 thì ta nhấn phím “Lower” rồi nhấn phím nhớ.
Nhấn phím “ Lower “, rồi nhấn phím 1 – 11.( Tương ứng phím nhớ từ 12 – 22 ) .
- Nhập tên Công ty (tối đa là 10 kí tự). Bằng cách nhấn các phím số với các ký tự tương
ứng ghi trên mỗi phím số.
- Nhấn phím “ Set “
- Nhập số điện thoại của Công ty cần lưu vào ( Nhập từ bàn phím) . Tối đa 30 kí tự
- Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình .
2) Lưu vào bộ nhớ .(Tối đa được 100 số )
- Nhấn phím “ Menu “ cho đến khi màn hình hiện “phonebook set”
- Nhấn phím “􀁦” .
- Nhập tên Công ty ( bằng phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số ) . Tối đa 10
kí tự )
- Nhấn phím “Set “
- Nhập số điện thoại hoặc số Fax của Công ty cần lưu vào.( Tối đa 30 kí tự )
3/6 KX-FL402
- Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ Menu “ để thoát khỏi chương trình.
IX. CÁCH SỬA SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ
- Nhấn phím “􀁦” rồi nhấn phím “ + “ hoặc “ – “, cho đến khi màn hình xuất hiện số Fax của
Công ty mà bạn cần sửa.
- Nhấn phím “ Menu “, rồi nhấn phím “ * “.
- Sửa lại tên công ty ( bằng phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số ) .
- Nhấn phím “Set “ .
- Nhập số mới cần chỉnh sửa. ( Nhập từ bàn phím )
- Nhấn phím “Set “ để lưu phần cài đặt.
- Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.
X. CÁCH XÓA SỐ FAX VÀ TÊN CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ
- Nhấn phím “􀁦” rồi nhấn phím “ + “ hoặc phím “ – “, cho đến khi màn hình xuất hiện số
Fax của Công ty mà bạn cần xóa .
- Nhấn phím “ Menu “, rồi nhấn phím “ # “.
- Nhấn phím “Set “ để xoá.
- Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.
XI. GỌI ĐI BẰNG PHÍM QUAY NHANH
- Nhấn “Monitor” hoặc nhấc tay nghe lên .
- Chọn phím quay nhanh .
Từ 1 – 5 nhấn phím nhớ bình thường
Từ 6 – 10 nhấn phím “Lower” trước khi nhấn phím nhớ .
XII. GỌI CÁC SỐ ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ
- Nhấn phím “􀁦”
- Nhấn “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần gọi .
- Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc tay nghe lên
XIII.XEM VÀ GỌI LẠI CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN (lưu được 30 số )
Để sử dụng được tính năng này bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu Điện.
- Nhấn phím “CALLER ID”.
- Nhấn phím “+” để xem số fax gởi đến gần nhất Hoặc Nhấn “-” để xem số fax gởi đến cũ
nhất.
- Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc tay nghe lên .
XIV. LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN VÀO BỘ NHỚ
- Nhấn phím “CALLER ID”. Dùng “+” hay “-“ để dò tìm số fax cần lưu.
- Nhấn phím “Menu”.
- Chọn phím nhớ nhanh hay nhấn “􀁦” để lưu vào bộ nhớ .
+Phím nhớ 1 – 3
Nhấn phím nhớ
Nhấn phím “set”
+Phím nhớ 4 –5
Nhấn phím nhớlần
+Phím nhớ 6 – 10
Nhấn “Lower”, sau đó nhấn phím nhớ .
Nhấn phím “set”
+Lưu vào bộ nhớ
Nhấn “􀁦” hoặc “􀁥” , Nhấn phím “Set” .
- Nhấn phím “Set” .
XV. XOÁ SỐ ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN
1) Xoá tất cả các số hiện đến
- Nhấn “Menu” đến khi màn hình hiện “Caller Setup”.
- Nhấn phím “Set” màn hình hiện “Call list earse”
- Nhấn phím “Set”
- Nhấn phím “Stop” để thoát khỏi chương trình.
2) Xoá từng số fax hiện đến
- Nhấn “Caller ID” . Dùng “+” hay” –“ để tìm số fax hiện đến.
4/6 KX-FL402
- Nhấn “􀁥”. Nhấn phím “Set” để xoá. Nhấn “Stop” để thoát.
XVI. GỬI FAX NHÂN CÔNG (BẰNG TAY)
- Đặt tài liệu mặt úp xuống
- Nhấn phím “Monitor” hoặc nhấc tay nghe
- Nhấn số fax cần gửi
- Khi nghe tín hiệu Fax nhấn phím “Fax Start”
( Nếu nhấc tay nghe thì gác tay nghe xuống . )
XVII. GỬI FAX BẰNG PHÍM QUAY NHANH
- Đặt tài liệu mặt úp xuống
- Chọn số Fax bằng phím quay nhanh
Vị trí 1 – 5 nhấn phím nhớ bình thường
Vị trí 6– 10 nhấn “Lower” trứơc khi nhấn phím nhớ
- Nhấn “Fax Start” .
XVIII.GỬI FAX BẰNG SỐ LƯU TRONG BỘ NHỚ
- Đặt tài liệu mặt úp xuống
- Chọn số Fax bằng cách nhấn “􀁦” hoặc “􀁥” , sau đó nhấn phím “+” hay “-“ đến khi màn
hình hiển thị số cần tìm .
- Nhấn “Fax Start”
XIX. CÁCH GỞI FAX CÙNG 1 NỘI DUNG ĐẾN NHIỀU NƠI KHÁC NHAU (GỬI QUẢNG
BÁ )
(tối đa 20 địa chỉ)
- Nhấn phím “ Menu “ , màn hình hiện “phonebook set”
- Nhấn phím “Broadcast”
+ Nếu chọn Broadcast 1-2:
Nhấn phím “Broadcast”
Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast”
+ Nếu chọn “Manual Broadcast”
Nhấn phím “Manual Broad”
Nhấn phím “+” hoặc “-“ chọn mục “Manual Broad”
- Nhấn phím “Set “ .
- Chọn số cần gửi :
+ Dùng phím quay nhanh
Với phím nhớ 1 – 5: Nhấn phím nhớ tương ứng với số công ty cần gửi
Với phím nhớ 6 – 10: Nhấn Phím “Lower” trước nhấn phím nhớ.
+ Gửi đến số đã lưu trong bộ nhớ
Nhấn “+” hay “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần gửi
+ Sử dụng bàn phím: Chỉ dùng khi gửi bằng “Manual Broad”
Nhập vào số cần gửi, sau đó nhấn phím “Set” .
- Sau khi đã chọn tất cả các số muốn gửi Fax nhấn phím “Set “.
- Nhấn phím “ Stop “ để thoát khỏi chương trình.
- Đặt tài liệu cần gởi, mặt úp xuống vào khay gởi.
- Nhấn phím “Broadcast 1-2 “ hoặc “Manual Broad”.
XX. THÊM SỐ FAX VÀO BỘ NHỚ GỬI QUẢNG BÁ
- Nhấn “􀁦” .
- Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast 1”, “Broadcast 2”, “Manual Broad”
- Nhấn phím “ Menu “ .
- Nhấn “ * “
- Nhấn phím “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần lưu .
- Nhấn phím “ Set” .
- Nếu muốn lưu tiếp thì thực hiện lại bước 5.
- Nhấn phím “ Menu “ kết thúc .
XXI.XOÁ SỐ FAX TRONG BỘ NHỚ GỬI QUẢNG BÁ
- Nhấn “􀁦” .
- Nhấn phím “+” hoặc “-“ để chọn mục “Broadcast 1”, “Broadcast 2”, “Manual Broad”
- Nhấn phím “ Menu “ . Nhấn “ # “
5/6 KX-FL402
- Nhấn phím “+” hoặc “-“ đến khi màn hình hiển thị số cần xoá .
- Nhấn phím “ Set” .
- Nhấn phím “ Set” .
- Nhấn phím “ Directory Program “ kết thúc .
XXII. TỪ CHỐI NHẬN FAX TỪ CÁC SỐ FAX KHÔNG HIỆN THÔNG TIN SỐ GỌI ĐẾN
HOẶC CÁC SỐ FAX ĐÃ BỊ CẤM NHẬN
Tính năng này chỉ dùng được khi máy fax cài ở chế độ “Fax only mode”.
1. Mở chế độ từ chồi nhận Fax
-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn 􀁦.
-Dùng “+” hay “–“ để chọn “On”. Nhấn “ Set”. Nhấn “ Stop”.
2. Lưu số muốn cấm (tối đa 20 số)
-Nhấn “ Caller ID”. Dùng phím “+” hay “–“ chọn số điện thoại không muốn nhận fax.
-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “Set”.
-Nhấn “Stop” để thoát khỏi chương trình .
3. Huỷ bỏ số điện thoại (hiện đến) bị cấm.
-Nhấn “Junk Fax Prohibitor”. Nhấn “􀁦” đến khi hiện “Junk List Disp”.
-Nhấn “Set”.
-Dùng “+” hay “–“ để tìm số fax cần huỷ bỏ.
-Nhấn “􀁥”.
-Nhấn phím “Set”.
-Nhấn phím “Stop” 2 lần.
XXIII.CÁCH COPY TÀI LIỆU
- Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống (tối đa 15 trang tài liệu cần copy).
- Nhấn phím “Copy”, rồi nhấn số bản tài liệu cần copy (tối đa 99 bản),
- Nhấn phím “􀂾” sau đó nhấn phím “+” hay “-“ để chọn tỷ lệ phóng to thu nhỏ tài liệu ( từ
50% đến 150%)
- Nhấn phím “Start”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.
XXII.CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX
*Thông báo sau mỗi lần gửi Fax:
- Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
- Nhấn phím # 04, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”
- Nhấn phím Navigator “+” hoặc “–“ để chọn “Error / On / OFF”
• Error : khi nào bạn gởi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo
• ON : lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gởi fax
• OFF : không in ra bảng báo cáo sau khi đã gởi fax đi
*Thông báo sau 30 số điện thoại gọi đi và đến:
- Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”
- Nhấn phím # 22, màn hình xuất hiện chữ “Auto Journal”
- Nhấn phím Navigator “+” hoặc “–“ để chọn “On / OFF”
• Có thể lưu 40 trang tài liệu trong bộ nhớ nhận và 150 trang tài liệu trong bộ nhớ gởi.
• Nhấn “Menu #79” để vào chế độ tiết kiệm mực (chọn “ON”)
Bài viết cùng chủ đề