Blog

Epson RX600 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson RX600 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson RX600 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson PX-G5100 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PX-G5100 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PX-G5100 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm...

Epson XP-850 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-850 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-850 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson R800 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson R800 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson R800 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để reset...

Epson L110 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L110 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L110 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để reset...

Epson WF-C5790BA lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson WF-C5790BA bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson WF-C5790BA service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng...

Epson DX4250 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson DX4250 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson DX4250 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson TX409 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson TX409 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson TX409 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX6500 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX6500 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX6500 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX4200 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX4200 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX4200 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-410 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-410 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-410 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Chúng tôi chuyên cung cấp phần mềm  sửa máy in HP bị lỗi:  Very Low Toner ,  Cartridge is very low , lỗi hộp mực, đèn đỏ nhấp nháy, khởi động bình thường nhưng không in được, Sửa máy in HP chạy sai phần mềm reset bị lỗi  Wait Image Sửa máy in HP bằng phần mềm reset bộ đếm vĩnh viễn cho chip trên hộp mực, xóa bỏ hoàn toàn lỗi : Cartridge is low, Cartridge is very...

" Epson L4160 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L4160 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L4160 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

" Epson L4158 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L4158 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L4158 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

" Epson L4156 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L4156 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L4156 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

" Epson L4150 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L4150 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L4150 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

" Epson L3168 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L3168 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L3168 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

" Epson L3166 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L3166 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L3166 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

" Epson L3160 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L3160 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L3160 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

" Epson L3119 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson L3119 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson L3119 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

ETC